سینا قربانلو

سینا قربانلو

سینا قربانلو مترجم ایرانی متولد سال 1324 می باشد.

کتاب های سینا قربانلو

متریک های بازاریابی


بازاریابی از صفر تا صد


تبلیغات تجاری


اجرای راهبرد


پایان عصر بازاریابی سنتی


تدوین هدف ها


رهبری کارکنان


انگیزش


مدیریت راهبردی نام تجاری