سیمور مارتین لیپست

سیمور مارتین لیپست

سیمور مارتین لیپست (/ˈlɪpsɪt/ LIP-sit؛ 18 مارس 1922 - 31 دسامبر 2006) جامعه شناس و دانشمند علوم سیاسی آمریکایی (رئیس انجمن علوم سیاسی آمریکا) بود. عمده کار او در زمینه های جامعه شناسی سیاسی، تشکیلات صنفی، قشربندی اجتماعی، افکار عمومی و جامعه شناسی حیات فکری بود. او همچنین درباره شرایط دموکراسی در منظر تطبیقی مطالب زیادی نوشت. لیپست که در اوایل زندگی خود سوسیالیست بود، بعداً به سمت راست رفت و اغلب به عنوان یک نومحافظه‌کار شناخته می‌شد.

کتاب های سیمور مارتین لیپست

انسان سیاسی