کلیر مایکلز ویلر

کلیر مایکلز ویلر

Claire Michaels Wheeler، MD، PhD، مدرس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم و بهداشت اورگان، و دانشگاه ایالتی پورتلند است. و همچنین یکی از اعضای هیئت علمی مرکز پزشکی ذهن-بدن در واشنگتن دی سی می باشد.

کتاب های کلیر مایکلز ویلر