جوزف کانین

جوزف کانین

جوزف کانین بنیانگذار فصلنامه بین المللی Cross Currents است كه تقریباً نیم قرن نیز در آن سردبیر بود. او مطالعاتی درباره سازندگان فیلم کیشلوفسکی، رومر، تارکوفسکی و برسون منتشر کرده و مقالاتی را درباره موضوعات مذهبی و فرهنگی در مجلات مانند آمریکا، مشترک المنافع، اسپریت، میدستریم و ملت کمک کرده است.

کتاب های جوزف کانین

روبر برسون