برایان مک نیر

برایان مک نیر

برایان مک نیر، استاد روزنامه نگاری و ارتباطات در دانشگاه استراثکلاید است. او نویسنده کتاب ها و مقالات بسیاری در مورد روزنامه نگاری، رسانه ها و موضوعات مرتبط با فرهنگ است، از جمله «اخبار و روزنامه نگاری در بریتانیا» (2009)، «جامعه شناسی روزنامه نگاری» (1998) و «آشوب فرهنگی» (2006).

کتاب های برایان مک نیر

اخبار جعلی