نجمه افهمی

نجمه افهمی

نجمه افهمی دکترا تربیت بدنی- آسیب شناسی و حرکات اصلاحی متولد  ۱۳۶۴  متولد می باشد.او عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سیرجان می باشد.

کتاب های نجمه افهمی