متیو کی. منینگ

متیو کی. منینگ

متیو کی. منینگ نویسنده کتاب کمیک است .متیو کی. منینگ در بیش از 40 کتاب و کتاب کمیک، از جمله بتمن: یک تاریخ بصری، دی سی کامیکس: تاریخ بصری، کمیک های دی سی: سال به سال، ویرایش جدید دایره المعارف کمیک دی سی، مشارکت داشته است. زمانی که منینگ خود کمیک نمی نویسد، اغلب کتاب هایی درباره رسانه کمیک و تاریخ غنی آن می نویسد.

 

 

کتاب های متیو کی. منینگ

انتقام جویان(1)


انتقام جویان (2)


انتقام جویان(5)


انتقام جویان (3)


انتقام جویان (4)