پیر سورلین

پیر سورلین

پیر سورلین نویسنده فرانسوی و استاد دانشگاه در رشته‌ی جامعه‌شناسی است.

کتاب های پیر سورلین

از رویا که حرف می زنیم