استیو فولر

استیو فولر

استیو فولر (Steve Fuller) استاد «مطالعات علم» انگلیسی از جمله خبر سازترین فلاسفه و جامعه شناسان این حیطه است.کتاب «کوهن در برابر پوپر»(Kuhn Vs.Popper) از زمره مهم ترین کتب اوست.یادداشت زیر از این حیث که گونه ای مانیفست برای مطالعات علم محسوب می شود، قابل توجه است.در واقع این مانیفست دو سال بعد از حمله آلن سوکال به پست مدرنیسم (۱۹۹۶) و به مثابه واکنش به فضایی است که از پس آن واقعه به وجود آمد.در این یادداشت کوتاه برخی ادعاهای اصلی این حیطه مطالعاتی مورد دفاع قرار گرفته و با کنایه به منتقدین این حیطه، در نهایت سعی می شود که حدود فعالیت و لزوم این نوع کاوش ها بررسی شوند.

کتاب های استیو فولر

علم