هوی کرل

هوی کرل

هاوی کارل مدرس ارشد فلسفه در دانشگاه غرب انگلستان ، بریستول است. کارل برای لیسانس و کارشناسی ارشد در دانشگاه تل آویو تحصیل کرد و دکترای خود را در دانشگاه اسکس دریافت کرد. او مدرس دانشگاه غرب انگلستان بود و بعنوان مدرس ارشد به دانشگاه بریستول نقل مکان کرد و بعداً به جایگاه استادی ارتقاء یافت.
علایق تحقیقی او شامل فلسفه پزشکی، پدیدارشناسی، فلسفه مرگ، بیماری و کودکان و فیلم و فلسفه است. کرل برای کارهای خود در زمینه پدیدارشناسی بیماری جسمی، فردی شناخته شده است و پروژه AHRC را در زمینه مفاهیم بهداشت، بیماری و بیماری رهبری کرده است.

کتاب های هوی کرل

بیماری