ایو گارارد

ایو گارارد

ایو گارارد همکار افتخاری تحقیق در گروه فلسفه دانشگاه منچستر است. او به طور گسترده در مورد نظریه اخلاق، اخلاق کاربردی و در مورد مسائل مربوط به بخشش و شر نوشته است.

کتاب های ایو گارارد

بخشودن