شلومو میزراحی

شلومو میزراحی

شلومو میزراحی دانشیار گروه سیاست عمومی و مدیریت دانشگاه بن گوریون نقب اسرائیل است.

کتاب های شلومو میزراحی