ماریدو ویال

ماریدو ویال

ماریدو ویال نویسنده مستقل کودکان می باشد.
کتاب های او:2015 "دوباره به من بگو، مادربزرگ"، تصویرسازی شده توسط خاویر برونکارد
2012 "AbêêCédaire، سفاهت حیوانی و دیگر حماقت"، تصویرگری توسط خاویر برونکارد

کتاب های ماریدو ویال