منیر حضوری

منیر حضوری

منیر حضوری پژوهشگر و دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی (گرایش سیاست گزاری عمومی) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد. حوزه مطالعاتی خانم حضوری، توسعه پایدار در خاورمیانه، سیاستگزاری و مسائل آب است.حضوری مقالاتی به فارسی در مجلات معتبر داخلی به چاپ رسانده است. آخرین آثار پژوهشی وی عبارتند از: "قبض و بسط اقتصاد سرمایه داری بر توسعه سیاسی ایران- ۱۳۵۷-۱۳۲۰"، با همکاری دکتر عبدالعلی قوام، (فصلنامه حقوق و سیاست)

کتاب های منیر حضوری