جورج میرسون

جورج میرسون

جورج میرسون تعدادی کتاب درباره فرهنگ باستان و معاصر، تفکر مدرن و فلسفه زندگی روزمره نوشته است. او دارای مدرک دکترای زبان انگلیسی از کمبریج و مدرس و خواننده در کینگز کالج لندن بود.

کتاب های جورج میرسون

فرهنگ توصیفی اگزیستانسیالیسم