اندرو دیب شرفان

اندرو دیب شرفان

اندرو دیب شرفان خلیل جبران: ماهیت عشق را در سال 1971 منتشر کرد. شرفان آثار جبران را مطالعه و ترجمه کرد تا به مخاطبان بیشتری دست یابد و به درک بیشتر فلسفه های او دست یابد.

کتاب های اندرو دیب شرفان