استوارت آر کلگ

استوارت آر کلگ

استوارت آر. کلگ (متولد 1947، برادفورد) یک جامعه شناس و نظریه پرداز سازمانی استرالیایی متولد بریتانیا، و استاد دانشکده مدیریت پروژه دانشگاه سیدنی است. او قبل از پیوستن به دانشگاه سیدنی، استاد ممتاز مطالعات مدیریت و سازمان در دانشگاه فناوری سیدنی بود. 

کتاب های استوارت آر کلگ

چهارچوب های قدرت