مهشید طالبی صومعه سرایی

مهشید طالبی صومعه سرایی

مهشيد طالبي صومعه سرايي دانش آموخته دکتری جامعه شناسی سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی متولد ۱۳۶۳‏‏‏‏‏‏ می باشد.

کتاب های مهشید طالبی صومعه سرایی

یک قرن حکمرانی آب در ایران