میرزا حسین موسوی اصفهانی

میرزا حسین موسوی اصفهانی

مرحوم حاج میرزا حسن موسوی اصفهانی مصنف کتاب حاضر در سال 1267 در شهر اصفهان متولد شد و پس از 78 سال زندگی در همین شهر و در سال 1345 وفات کرد. از ایشان بیش از 60 اثر ارزشمند نظیر تحفة البیت، رساله در اجماع، الأوائد فی شرح زید قائم و رساله مجالس العزاء بر جای مانده است.

کتاب های میرزا حسین موسوی اصفهانی