عیوقی

عیوقی

عیوقی سراینده مثنوی در قرن پنج است. متاسفانه از شرح زندگانی او اطلاعات چندانی در دست یست. تنها از روی نوشته‌های او می‌توان گفت که احتمالا عیوقی از طبقه متوسط و پایین جامعه به شمار می‌رفت. آثار برجای مانده از وی شامل مثنوی ورقه و گلشاه، مثنوی بحر رمل مسدس و چند قصیده می‌شود. براساس پژوهش‌ها، ورقه و گلشاه اثری است که از او برجای مانده و به سلطان محمود غزنوی تقدیم شده است.

کتاب های عیوقی

ورقه و گلشاه