درک فرنچ

درک فرنچ

درک فرنچ، ویراستار و نویسنده مستقل در زمینه انتشارات تجاری و قانونی برای بیش از 40 سال، و همچنین یکی از سردبیران Blackstone's Civil Practice است.

کتاب های درک فرنچ

فرهنگ مدیریت