فی باوند آلبرتی

فی باوند آلبرتی

فی باند آلبرتی (متولد 1971) یک مورخ فرهنگی بریتانیایی در زمینه جنسیت، احساسات و پزشکی، و استاد تاریخ مدرن و عضو رهبران آینده UKRI در کینگز کالج لندن است، جایی که او PI of Interface و مدیر مرکز فناوری و بدن است. او قبلاً استاد تاریخ مدرن در دانشگاه یورک بود. باند آلبرتی عضو انجمن تاریخ سلطنتی (FRHistS) و پیش از این رهبر آینده بنیاد در بنیاد علم و فناوری است.

کتاب های فی باوند آلبرتی

سرگذشت تنهایی