جیمز کلباچ

جیمز کلباچ

جیمز کلباچ ​​نویسنده، سخنران و مدرس برجسته در طراحی تجربه کاربری، معماری اطلاعات و استراتژی است. او در حال حاضر رئیس بخش تجربه مشتری در MURAL است. جیم با شرکت های بزرگی مانند eBay، Audi، SONY، Elsevier Science، Lexis Nexis و Citrix کار کرده است.

کتاب های جیمز کلباچ