داگلاس فن پریت

داگلاس فن پریت

داگلاس ون پریت بنیانگذار نام تجاری "ناخودآگاه" است، یک مشاور استراتژی برند که رویکرد آن به بازاریابی از رفتارگرایی ناخودآگاه نشأت می‌گیرد و عصب‌شناسی، روان‌شناسی تکاملی و اقتصاد رفتاری را برای مشکلات تجاری به کار می‌برد.

کتاب های داگلاس فن پریت