نایجل کامبرلند

نایجل کامبرلند

نایجل کامبرلند نویسنده بریتانیایی، مربی رهبری و مربی، و بنیانگذار شراکت جاده ابریشم است.او نویسنده 9 کتاب خودسازی و رهبری است،که برخی از آنها به صورت سریالی منتشر شده و همچنین به بیش از 25 زبان خارجی ترجمه شده است.

کتاب های نایجل کامبرلند