الهه علوی

الهه علوی

الهه علوی متولد 1361 است و سابقه‌ی طولانی تدریس زبان و ترجمه‌ی کتاب‌های متعدد در کارنامه‌ی او وجود دارد.

کتاب های الهه علوی

۱۶ قانون انکارناپذیر ارتباط


عمارت ایدنبروک


نسخه ای برای استرس


نسخه ای برای عشق


پنج زبان عذرخواهی


رهبر خودآگاه


کنترل قدرت کلام


خود برتر


وقتی زنان بخواهند


افکار منفی را رها کن


دختری با هفت اسم


موج سوار و حکیم


بدون تو ما هیچ هستیم


رهبری در موقعیت های دشوار


روانشناسی جدید پیروزی


هنر زندگی کردن


مغز شما همیشه گوش می دهد


جهان خود را تغییر دهید


یک تصمیم


از شغل آزاد تا آزادی