الیزابت اس کلمنز

الیزابت اس کلمنز

الیزابت استفانی کلمنس یک جامعه شناس آمریکایی است که در حال حاضر استاد جامعه شناسی و کالج دانشگاه شیکاگو ویلیام رینی هارپر است. تحقیقات کلمنس بر جنبش‌های اجتماعی، سازمان‌ها و توسعه سیاسی آمریکا متمرکز است. از سال 2016، کلمنس به عنوان سردبیر مجله آمریکایی جامعه شناسی خدمت کرده است.

کتاب های الیزابت اس کلمنز

جامعه شناسی سیاسی چیست؟