مسعود مهدوی پور

مسعود مهدوی پور

اولین یوگی ایرانکانون یوگا (باشگاه پرورش تن و روان) با سرپرستی آقای مسعود مهدوی پور از سال 1354 فعالیت خود را آغاز کرد.

کتاب های مسعود مهدوی پور

فضای خالی


تمرینهای عملی یوگا