ابوبکر بن محمد حصنی

ابوبکر بن محمد حصنی

ابوبکر بن محمد حصنی نویسنده مصری 752-829 ق می باشد.

کتاب های ابوبکر بن محمد حصنی