سالی میلر

سالی میلر

سالی میلر، نویسنده و مدرس ارشد مطالعات تاریخی و انتقادی در عکاسی در دانشگاه برایتون، انگلستان است.

کتاب های سالی میلر