دیتارد وان ریدن

دیتارد وان ریدن

دیتارد وان رِیدِن (درگذشت: ۱۷۵۹م/ ۱۱۷۲ق)، یکی از اعضای کمپانی هند شرقی هلند بوده است.

کتاب های دیتارد وان ریدن