عارف مسعودی

عارف مسعودی

دکتر عارف مسعودی هم کارشناسی ارشد در علوم سیاسی و دکتری خود را در گرایش جامعه‌شناسی سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی اخذ کرده است. ایشان همچنین در سال ۲۰۱۷ پژوهشگر مهمان در دانشگاه یورک (تورنتو – کانادا) بوده است. دکتر مسعودی هم اکنون مدیر گروه سیاست و تمدن ایرانی در پژوهشکدۀ مطالعات پیشرفتۀ استراتژیک خاورمیانه در تهران است. علاوه بر مقاله‌های مختلف از ایشان آثار زیر نیز منتشر شده است:
بازدارندگی پیچیده راهبردی در عصرجهانی، مترجم: عارف مسعودی ، محمد جولانی، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، ۱۳۹۵
و آن گاه معنا زاده شد؛ بازنمایی، شبیه‌سازی، سوژه، ویراستاران آنه او. بیرنه، هیو. جی سیلورمن؛ ترجمۀ عارف مسعودی، امیر رضایی‌پناه، سمیه شوکتی مقرب، تهران: تمدن علمی، ۱۳۹۸
گفتارهایی دربارۀ مشروطۀ ایرانی، به کوشش عارف مسعودی و مختار نوری، تهران: هزارۀ سوم، ۱۴۰۱

کتاب های عارف مسعودی