سامان شیخ اسماعیلی

سامان شیخ اسماعیلی

دکتر سامان شیخ اسماعیلی ، متولد 1365 ،استادیار، مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج است.

کتاب های سامان شیخ اسماعیلی