فاطمه زرگران

فاطمه زرگران

فاطمه زرگران ، متولد 1363 ، دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی است.

کتاب های فاطمه زرگران

مدیریت استراتژیک