امیر آشفته تهرانی

امیر آشفته تهرانی

امیر آشفته تهرانی متولد سال 1310، استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان و همکار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد تهران مرکز بود. وی همچنین سابقه ی سال‌ها تدریس و تحقیق در گروه ارتباطات تهران مرکز را نیز در کارنامه ی خود دارد.

کتاب های امیر آشفته تهرانی

جامعه شناسی جهانی شدن