میربهادر قلی آریانژاد

میربهادر قلی آریانژاد

میربهادر قلی آریانژاد عضو گروه  مهندسی صنایع - تولیدصنعتی دانشکده مهندسی صنایع و مترجم ایرانی متولد سال 1330 می باشد.

کتاب های میربهادر قلی آریانژاد