سو لین تن

سو لین تن

سو لین تن نویسنده مالزیایی و خالق رمان دختر مهتاب و قلب جنگجوی خورشید است، یک فانتزی عاشقانه که از افسانه الهه ماه چینی الهام گرفته شده است.

کتاب های سو لین تن

دختر مهتاب