نیک مورگان

نیک مورگان

نیک مورگان کارشناس ارتباطات است، او به عنوان نویسنده‌ای ارشد، سخنگوی فرماندار، مدیر روابط عمومی دانشگاه و استاد ارتباطات فعالیت داشته است. علاوه بر نگارش کتاب‌های متعدد، تاکنون صدها مقالة با ارزش در نشریات ادواری آمریکا، از وی به چاپ رسیده است.

کتاب های نیک مورگان

آموزش مدیریت جلسه


آموزش سخنرانی موثر