معصومه نجفی پازوکی

معصومه نجفی پازوکی

معصومه نجفی پازوکی متولد سال 1347، دارای دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، گروه زبان و ادب فارسی دفتر تالیف کتاب های درسی است.

کتاب های معصومه نجفی پازوکی

سواد خواندن چیست؟