مایکل ا. وست

مایکل ا. وست

مایکل وست یکی از مدیران برنامه عملکرد شرکتی مرکز ESRC برای عملکرد اقتصادی (LSE)، استاد روانشناسی کار و سازمانی در موسسه روانشناسی کار (دانشگاه شفیلد) و عضو انجمن روانشناسی بریتانیا است.

کتاب های مایکل ا. وست

کار تیمی اثربخش