دیوید تراسبی

دیوید تراسبی

(چارلز) دیوید تراسبی اقتصاددان استرالیایی است. او به ویژه به عنوان یک اقتصاددان فرهنگی شناخته شده است. کتاب او اقتصاد و فرهنگ (2001) به یک اثر مرجع استاندارد در این زمینه تبدیل شده است. علاوه بر هنرهای نمایشی، تحقیقات و نگارش تروسبی نقش اقتصادی هنرمندان، اقتصاد مداخله عمومی در بازارهای هنری، توسعه فرهنگی، سیاست فرهنگی، موضوعات میراث فرهنگی و پایداری فرایندهای فرهنگی را پوشش داده است. وی همچنین در مورد نظریه کالاهای عمومی و اقتصاد آموزش عالی مطالب گسترده ای نوشت.

کتاب های دیوید تراسبی

اقتصاد و فرهنگ