محمد شهبا

محمد شهبا

کتاب های محمد شهبا

هفت


مقدمه ای بر هالیوود جدید


عناصر سینما


سینما چیست؟


آخرین نوار کراپ


ده