هانس بلتینگ

هانس بلتینگ

هانس بلتینگ مورخ هنر آلمانی و نظریه پرداز هنر قرون وسطی و رنسانس و همچنین هنر معاصر است.

کتاب های هانس بلتینگ

آلمانی ها و هنرشان


شاهکار هنری چیست؟