ملانی ایلیچ

ملانی ایلیچ

ملانی ایلیچ (1962-) متخصص تاریخ شوروی و استاد دانشگاه گلاسترشر و بیرمنگام در انگلستان می‌باشد.

کتاب های ملانی ایلیچ

زنان در زمانه استالین