جنیفر چرچ

جنیفر چرچ

جنیفر چرچ، استاد فلسفه در کالج واسار در پوکیپسی، نیویورک است. تحقیقات او به موضوعات مختلفی در فلسفه ذهن می پردازد و او نویسنده امکانات ادراک (2013) و مقالات متعددی در مورد تقسیمات روانی و سلامت روان است.

کتاب های جنیفر چرچ