محمد حسینی

محمد حسینی

در کارنامه ادبی محمد حسینی، ویراستاری، روزنامه نگاری و برگزاری جلسات متعدد ادبی دیده می‌شود. شب‌های تجربه از مهم‌ترین این جلسات در دهه هشتاد بود که ویژه علی اشرف درویشیان و محمد محمد علی و بهمن فرزانه برگزار شد و پس از آن اجازه ادامه نیافت. رمان "آبی تر از گناه" محمد حسینی جایزه ادبی گلشیری و جایزه مهرگان ادب(پکا) برای بهترین رمان سال ۱۳۸۳ را از آن خود کرد.

کتاب های محمد حسینی

ویرایش و زبان داستان


حقوق


آن ها که ما نیستیم


آبی تر از گناه


کتاب صوتی آبی تر از گناه


پرستوی مهاجر


ریخت شناسی قصه های قرآن


کنار نیا مینا