امیرحسین یزدان بد

امیرحسین یزدان بد

امیرحسین یزدان‌بُد. نویسنده ایرانی است. او برای مجموعه داستان «پرترهٔ مرد ناتمام» جایزهٔ هوشنگ گلشیری و گام اول را دریافت کرد.

کتاب های امیرحسین یزدان بد

پرتره ی مرد ناتمام


لکنت