سردار محمدی

سردار محمدی

سردار محمدی متولد سال 1361، نویسنده و مترجم ایرانی می باشد.

کتاب های سردار محمدی

مرگ تک فرزند دوم


تراژدی مرگ سوژه


از پیدا به ناپیدا


به عقب نگریستن اورفئوس


غزل نویس و باغ های خیال