حمور زیاده

حمور زیاده

حمور زیاد متولد سال 1979، نویسنده و روزنامه نگار سودانی است.
وی به عنوان یک پژوهشگر جامعه مدنی و حقوق بشر فعالیت کرده و هم اکنون روزنامه نگار مستقر در قاهره می باشد.

کتاب های حمور زیاده

درویش عاشق