آماندا گرانت

آماندا گرانت

آماندا گرانت در گروه تحریریه کتاب The True Epic Book of Veg Power قرار دارد و "بچه ها در بخش های آشپزخانه و مقدمه" را نوشته است. مجله BBC Good Food دو کتاب وی را در پنج کتاب برتر خود برای کودکان قرار داده است - قاشق نقره ای برای کودکان (فائیدون) و مدرسه آشپزی، که در سال 2017 با عنوان کودکان در آشپزخانه (ریلند ، پیترز و کوچک) مجددا منتشر شد. جایزه بهترین کتاب آشپزی خانوادگی توسط مجله Junior در سال 2012 به وی اعطا شده است.

کتاب های آماندا گرانت

تغذیه دوره بارداری